Artikel 1. ALGEMEEN

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft
 2. Opdrachtnemer: Schoolbieb Op Orde, Witte Hindepark 2, 6711 PB EDE, KvK Arnhem 53.55.26.87

Artikel 2. TOEPASSING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, alle opdrachten aan en overeenkomsten met de opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. “Schriftelijk” kan met betrekking tot de algemene voorwaarden ook per “e-mail” inhouden.
 2. Op alle opdrachten met de opdrachtnemer is artikel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, tenzij de algemene voorwaarden of de bepalingen van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk afwijken.
 3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 4. De opdrachtgever die door het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, mede de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 5. Indien om welke reden dan ook een bepaling in de algemene voorwaarden zijn geldigheid verliest, blijven voor het overige de voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST, WIJZIGING IN

GEGEVEN OPDRACHTEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en zijn gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij/zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Een overeenkomst c.q. strippenkaart, omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten of te verwachten werkzaamheden en vermeld of en zo ja, in hoeverre de opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden. Bij een offerte voor een te geven training worden de trainingsonderdelen beschreven.
 3. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opdrachtgever en opdrachtnemer van de schriftelijke bevestiging van die overeenkomst. Een strippenkaart geldt als overeenkomst vanaf het afnemen van het eerste werkuur.
 4. Indien de opdrachtgever of opdrachtnemer wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld.
 5. Aanvaarding van opdrachten of van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien dit schriftelijk is geschied.
 6. Voor wijzigingen of klachten achteraf is artikel 11 van kracht.

Artikel 4. TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE, MEDEWERKERS EN WERKRUIMTE DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en de opdrachtnemer al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kosteloos kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn. De opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door onjuiste of onvoldoende informatie.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever dat verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

 

 

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. De opdrachtnemer is gehouden de gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht uitgevoerd wordt. De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.
 3. Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met de opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is overeenkomstig van toepassing op de opdrachtnemer.
 4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien betrokken partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien deze uitbreiding en/of wijziging tot meerwerk leidt zal dit in de vorm van een strippenkaart worden aangeboden.
 5. Niet afgenomen uren van een strippenkaart worden niet gerestitueerd. Opdrachtnemer verplicht zich in voorkomende gevallen het uiterste te doen om een passende invulling van de niet afgenomen uren aan te bieden.

 

Artikel 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor m.b.t. producten van geest, in de ruimste zin van het woord welke hij gebruikt of heeft gebruik bij de uitvoering van de opdracht. Deze producten van geest, waaronder lessen, technieken, instrumenten, programma’s, adviezen, werkwijzen, boekenlijsten, contracten e.d., zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten zoals beschreven onder 6.1, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren zonder vooraf toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

 1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft.
 2. De opdrachtnemer zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven onder 7.1 van dit artikel opleggen aan door hem inschakelde derden.
 3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van de opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn producten ter beschikking stellen.

 

Artikel 8. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

 1. Indien het uitvoeren van de opdracht mede afhangt van door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is de opdrachtnemer gerechtigd, wanneer deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen en daardoor de opdracht niet, niet tijdig, of niet zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke mededeling te ontbinden, indien voortzetting van de werkzaamheden redelijkerwijs niet meer van de opdrachtnemer gevergd kan worden, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden is.
 2. Hetzelfde recht als in het vorige lid van dit artikel omschreven heeft de opdrachtnemer in het geval van:
 3. mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar
 4. contingentering of andere overheidsmaatregelen
 5. werkstaking
 6. stremming van vervoer
 7. brand

Artikel 9. MEDEDELINGSPLICHT

In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, om wat voor reden dan ook, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 10. HONORARIUM, TARIEVEN EN KOSTEN

 1. Het honorarium van en declaraties van kosten door de opdrachtnemer zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Zie ook art. 5.1.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Dit geldt niet voor vooraf door opdrachtgever betaalde producten en diensten.
 3. Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van kosten zoals bedoeld onder 10.4., wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 4. De door de opdrachtnemer gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, zoals reiskosten, inschakeling van derden en/of andere kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 5. Over alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen worden de omzetbelasting of andere uit de wet voortkomende verplichtingen afzonderlijk in rekening gebracht.
 6. Het honorarium dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. De tarieven van de opdrachtnemer kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Artikel 11. BETALING EN RECLAMES

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de factuur, op een door de opdrachtnemer aangegeven bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 11.1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, vanaf de vervaldag, opdrachtgever de wettelijke rente + 3% in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. De vervaldag is 15 dagen na dagtekening van de factuur.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte rechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die de opdrachtnemer maakt als gevolg van de nietnakoming door de opdrachtgever van diens betalings-verplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde betaling in verzuim is, is de opdrachtnemer gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, dan wel de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer.
 5. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen en zo nodig de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.
 6. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, aan de opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.
 7. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de opdrachtgever ter zake reeds betaalde honorarium. 

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten met inachtneming van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap.

Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk.

Voor die schade is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de helft van het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal de helft van het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

 1. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld.

Artikel 13. DUUR VAN EEN OVEREENKOMST

 1. Opdrachten eindigen met hun volbrenging of op het door partijen overeengekomen tijdstip. De duur van een opdracht kan, ondanks de inspanningen van de opdrachtnemer, beïnvloed worden door externe factoren, zoals de kwaliteit van de geleverde informatie of de medewerking die verleend wordt. De leveringstermijn wordt dan ook bij benadering genoemd.
 2. De opdrachtnemer is verplicht om voldoende inspanningen te leveren om de overeengekomen leveringstermijn te halen. Indien dit niet gerealiseerd kan worden informeert de opdrachtnemer de opdrachtgever over de nieuwe verwachte leveringstermijn. De overeenkomst kan door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding ontbonden worden.

Artikel 14. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen voortijdig de overeenkomst beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventueel reeds aangegane verplichtingen, bijvoorbeeld door middel van de strippenkaart. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien de overeenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, waarbij het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
 3. Indien de overeenkomst vroegtijdig beëindigd wordt, behoudt de opdrachtnemer het recht tot aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de uitvoering van de opdracht ontvangt.
 4. De opdrachtnemer is, behalve in het geval van Art. 8 gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 5. de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn (betalings)-verplichtingen voldoet.
 6. de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat.
 7. de opdrachtgever de bedrijfsvoering staakt.

In bovengenoemde gevallen wordt de opdrachtgever geacht in gebreke te zijn.

 1. De overeenkomst wordt met directe ingang ontbonden in geval van overlijden van opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft in dit voorkomende geval geen recht op compensatie voor reeds aangegane verplichtingen. Alleen de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 15. RETENTIERECHT

Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen over enige opdracht zijn voldaan.

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Ede, september 2019

>