SBOO Lezen en Leren streeft ernaar om zo compleet mogelijke deskundigheidsbevordering aan te bieden. Als professionele organisatie stemmen wij ons aanbod zo goed mogelijk af op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. U bent bijvoorbeeld ontevreden over het maken en nakomen van afspraken. Als u niet tevreden bent, horen wij dat graag van u.

Ik heb een klacht, wat nu?

U kunt hierover contact opnemen met de trainer of met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris (zie onderaan). De mogelijkheden worden hieronder toegelicht.

Persoonlijk gesprek
Wanneer u ergens ontevreden over bent, kunt u uw klacht bespreken met degene bij wie volgens u de oorzaak ligt van wat is misgegaan. In dit gesprek zal aandacht worden besteed aan uw klacht en het probleem dat hier mogelijk aan ten grondslag ligt. Meestal kan uw klacht dan worden opgelost of een eventueel misverstand worden rechtgezet. Wij streven ernaar met u samen en naar ieders tevredenheid een oplossing te vinden. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn, kunt u een klacht indienen.

Klachtenprocedure
U kunt na het persoonlijke overleg met de trainer of in plaats daarvan een klacht indienen. Dat is een op schrift gestelde uiting van ongenoegen.

Een klacht kan uitsluitend ingediend worden door de officiƫle opdrachtgever. Als een opdrachtgever een klacht wil indienen, moet de volgende procedure worden gevolgd:

De indiener meldt schriftelijk (post of e-mail) binnen vier weken nadat de reden voor de klacht zich voordeed, zijn klacht aan de klachtenfunctionaris. De klacht dient de volgende gegevens te bevatten:
naam
adres
woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
een heldere beschrijving van de klacht en de context waarin de klacht ontstaan is
datum en ondertekening

Afhandeling van de klacht

De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht, raadpleegt waar nodig de verschillende betrokkenen en geeft binnen vier weken schriftelijk een inhoudelijke reactie aan de indiener van de klacht. De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld en objectief beoordeeld.
Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet degene die de klacht heeft ingediend hiervan binnen vier weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. We zullen er bovendien een indicatie bij geven wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.

Beoordeling van de klacht houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. U wordt schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld. De uitspraak van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is bindend voor beide partijen.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd, waarvan de gegevens twee jaar worden bewaard. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Contactgegevens Klachtenfunctionaris
De heer Piet Post, klachten@schoolbieboporde.nl

>